بنام خدا

پیش از اسلام تقویم قمری درمیان اعراب جاری بود وآغاز سال آن نیز اول محرم .اما با هجرت پیامبر در اول ربیع الاول ازمکه بمدینه در دوره خلیفه دوم به پیشنهاد امام علی ع روز اول ربیع الاول آغاز سال هجری قمری قرار گرفت واین امر رسمیت یافت .در این ماه که بنام ربیع (بهار) است ودرهشتم آن حکومت اسلام شکل گرفت ودر17میلاد پیامبر میباشد بسیار انتخاب بجا وشایسته بود ولذا برمسلمانان است که دراین روز بعنوان آغاز سال هجری قمری به هم تبریک بگویند.
ازطرف دیگر که اول محرم در اعراب جاهلی آغاز سال تلقی میشد با رویداد کربلا وعاشورا هاله تاریکی برآن نشست وبرای پیروان اهلبیت ماه سوگواری شد .ضمن اینکه اساسا درمیان اعراب جاهلی رسم خاصی هم درآن اجرا نمیشد.
مقایسه ربیع الاول با فروردین درسال شمسی نیز بسیار جالب است چه در فروردین هرسال آغاز بهار طبیعت ونوروز است که دراسلام مورد تائید قرار دارد ودرربیع الاول هجرت پیامبر وآغاز حکومت اسلام ومیلاد ایشان قراردارد. وقابل مقایسه با اول محرم هرگز نمیباشد.