بنام خدا
برای کشف حقایق دین کلا چهار حجت وجودارد.قرآن-روایات- اجماع و عقل.
در امور نظری یا بنیادین مهمترین حجت عقل است ودرامور عملی یا احکام هرچهار حجت مورد استفاده قرار میگیرد.
قرآن را کتاب صامت وروایات را کتاب ناطق می نامند واین دوبراساس حدیث ثقلین جدا ناپذیرند وریشه وحیانی دارند اما اجماع وعقل که اولی اراده جمعی ودومی فردی است ریشه زمینی دارد .آنچه ثابت است ولایتغیر دوتای اولی است وآنچه پویا ومتحرک است دوتای آخری است .بنابراین مفاد کتاب خدا وروایات صحیح (میزان الحکمه) پس از قطع وحی وغیبت امام عصر مسدود ولایتغیر است وآنچه موجب پویائی در دریافت های دینی وغیر دینی میشود عقل فردی وجمعی است وتمامی پیشرفتهای بشر درسایه همین دو حجت پویاست وجامعه ای پویاست که عقلانیت پویا داشته باشد .
عروه الوثقی یا محکمترین ریسمان همان دو مورد اول است که ازآسمان آویزان است ومایه نجات انسان .اما با عقلانیت میتوان از این ریسمان آسمانی بالا رفت وتا بی نهایت ادامه داد قطعا تعطیلی عقلانیت مارا درهمان اول راه باز میدارد وجمود وتحجر را نصیب ما میکند . باید باستقبال هر پدیده جدیدی رفت وآنرا آزمود وبا عروه الوثقی انطباق داد. این ما هستیم که حقایق عالم را چه در برون ویا دردرون کتاب صامت وناطق کشف میکنیم والا بدون پویائی نتیجه ای بدست نمیاید. دو حجت اولی هدیه آسمانی خداوند ودو حجت بعدی ارمغان زمینی خداوند به انسان است .