بنام خدا

اخیرا آیت الله یزدی اعلام نمودند که فتوای رهبری برهمه حاکم است. بنظر حقیر شاید ایشان منظورشان حکم حکومتی است که حاکم برهمگان است نه فتوای فقهی. هم اکنون مراجع متعددی درکشور وجود دارند که فتوا صادر میکننداما برای پیروان ایشان لازم الاجراست نه دیگران ومقام معظم رهبری نیز بعنوان یک مرجع فتاویشان ناظر برپیروان ایشان است نه دیگر پیروان .مگر آنکه در نظر باشد که مرجعیت ایشان را بالاتر از دیگر مراجع اعلام کنند ودر نتیجه مرجعیت اعلم داشته واز این طریق بخواهند دیگر پیروان نیز تابع ایشان نمایند .بیاد دارم که دردوره حضور امام راحل مراجع دیگری حضور داشتند وحتی فتوای معروف ایشان در مورد سلمان رشدی مورد قبول برخی نیز نبود اما فتوای امام راحل حکم حکومتی نبود که بلا منازع باشد . نباید مرجعیت را با رهبری مخلوط کرد رهبری امری سیاسی است وبهمین خاطر مرجعیت ازجمله شروط آن نیست ودرهنگان انتخاب ایشان در مجلس خبرگان فاقد این شرط بودند وزمانیکه مرجعیت ایشان اعلام شد اشاره به برون مرزی بودن آن بود که اگر فتوای ایشان را حکم حکومتی بدانیم دیگر نمیتواند دربیرون مرزها حاکم باشد ومشکل آفرین است.

آیت الله یزدی: فتوای رهبری بر همه حاکم است