بنام خدا

زمانی که آدم وهمسرش دربهشت میزیستند تنها خرد راهنمای آنان بود وتنها یک قانون وجودداشت ودرهمه موارد آزاد بودند اما آنان نتوانستند آن یک قانون را رعایت کنند بهردلیل(هوای نفس وسوسه شیطان نقش همسرو..)سرانجام بخاطر این نافرمانی ازبهشت رانده وبرزمین فرود آمدند تا آزمون دیگری انجام دهند وبه بهشت خود برگردند اما این بار نبوت ووحی یاور آنان بود وآدم ازخداوند فرمان میگرفت وتا امروز آدمیان درهمین مسیر گام میزنند تا پس ازآزمون به بهشت الهی بپیوندند.

حقایق اصلی عالم سه چیز است اول خدای یگانه دوم ایمان به نبوت وسوم ایمان به رستاخیز وبرای رسیدن به بهشت باید به راهنمائی های پیامبران عمل نمود.این حقایق عالم برای اولین انسان روی کره خاکی کشف شدواین دیرینه ترین حقایق است که نه زمان دارد ونه مکان ونه مرز. اولی وسومی را باید آدمی باخرد خود بیابد همانگونه که ادم وحوا دربهشت یافتند اما دومی یعنی وحی الهی ونبوت درزمین آشکارشد وانسان راه زیستن را با کمک خرد ووحی طی میکند .در طول تاریخ بشر به دلیل انحرافاتی که در قانون خدا ایجاد شد هرچند گاه قانون جدیدی با حذف انحرافات آورده شد وآخرین بار در14 قرن پیش آخرین وحی الهی (قرآن کریم)دراختیار بشر قرار گرفت وتا پایان راه وتشکیل حکومتی جهانی وعادله ادامه خواهدداشت وسپس همگان بسوی خداوند راهی شده وسرانجام دربهشت برین ماوی میگزینند.