بنام خدا

گر چه درباره ایران وایرانی کتب تاریخی بسیار است اما تاریخی که نتوان درآن دروغ رخنه کند تاریخ موجود درقرآن کریم است ما باجمال در باره ایران وایرانی در کلام خداوند مرور میکنیم

1- ایات 1 تا 4 سوره روم اشارت به دو امپراطوری درعصر خودداردکه دوبار درگیر جنگ میشود یکبار پیروزی با ایرانیان وباردیگر با رومیان است . این آیات ازدو امپراطوری بزرگ یاد میکند که در غرب تقریبا هم مرز بودند وهم آورد یکدیگر .تاریخ سرزمین ما در همین چند آیه مختصر نشان داده شده است.

2-در آیه 17 سوره حج قران کریم از ائین الهی ایرانیان یاد کرده است .دین مجوس .این واژه معرب کلمه مگوس واز مغ میباشد واین آئین درردیف 4 دین برتر جهان آمده است که نشان میدهد که آئین مجوس برگرفته از آئین حنیف ابراهیم است . تاریخ ادیان نشان میدهد که اجداد ما از شمال غرب وارد جلگه ایران شدند وآنان پیروان نوح نبی وابراهیم خلیل بوده اند پس یکتاپرست بودند وبعدها دگرگونی درآئین آنان پدید آمد که هم اکنون دین زردشتی یکی از آئین های شناخته شده درقانون اساسی کشور است

3-پادشاه ایرانی وبنیانگذار امپراطوری هخامنش نیز از او به نیکی درقرآن یادشده است آیات 83 تا 94 سوره کهف در ارتباط با پادشاهی است که شرق وغرب جهان را درنوردید ودرشمال ایران سدی دربرابر گروههای ستمگر ایجاد کرد  مردی با اقتدار که تنها مصداق آن شخصیت کورش کبیر است.البته دربرخی روایات تاویلاتی از این شخصیت شده ازجمله انطباق با امام علی ویا امام مهدی ع است اما اینها تاویلات مربوط با آینده ومنافاتی با تاریخ گذشته ندارد.

4- در دوران پیامبر اسلام شخصیتی ایرانی مسلمان شد که پس از امیر متقیان برجسته ترین شخصیت اسلام بود او سلمان پارسی بود که بارها پیامبر اورا ستود وقوم اورا به نیکی یاد میکرد وهمو بود که در دوره خلافت امام علی فرماندار ایران زمین بود.بقره 62وحجر45

5-تشابه آغاز در دوسال شمسی وقمری: درشمسی با بهار درفروردین آغاز میگردد ونیمه اول آن جشن وسرور است در قمری با ربیع که همان بهار اسلامی است آغاز میگردد ودر نیمه اول آن همه جشن های بزرگ مانند هجرت پیامبر میلاد پیامبر وامام صادق امامت امام علی وامام مهدی ع درآن جاری است وبساط جشن برای مسلمانان است در حالیکه محرم وصفر زمستان گذراست وبهار اسلامی درپیش است