بنام خدا

اگر چه طبق اصل 107 قانون اساسی رهبر دربرابر قانون با سایر افراد مساوی است اما بدلیل مسوولیتهائی که برعهده رهبری است نظرات ایشان میتواند در سه دسته زیر تقسیم گردد.

یک:بعنوان رهبری جمهوری اسلامی

در این رابطه هر فرمانی که صادر میشود حکم حکومتی است ومتوجه دستگاهی است که مسوولیت اجرای آنرا دارد واگر سیاستهای کلی باشد همه دستگاه های نظام مکلف به اجرای آن هستند

دو:بعنوان مرجعیت دینی

هر فتوائی که ایشان صادر میکنند متوجه پیروان ایشان است والزامی برای دیگران نیست

سه:بعنوان یک فرد وفقیه ومتخصص

اینگونه نظرات بعنوان کارشناسی تلقی میشود ونظرات کارشناسی هیچگاه نظرات نهائی نیست ومیتواند مورد نقد قرار گیرد. ضمن اینکه هیچ نظری صددرصد نیست وجامعه ای رشد میکند که درآن آزادی نظرات ونقد باشد .بنابراین پیگیری نظرات رهبری در بخش سه ازسوی امامان جمعه ویا پیروان مرجعیت رهبری منافاتی با نقد اینگونه نظرات ازسوی دیگران ندارد ضمن اینکه رهبری خود فرمودند که الزامی به پیروی ازنظرات ایشان نیست ومخالفت باآن نیز مخالفت با نظام نمیباشد.