بنام خدا


ازآغاز آفرینش انسان این سوال همیشه بوده است وپاسخ هائی بدان داده شده است. اما هیچگاه این پاسخ ها نهائی نبوده است وهمچنان این پرسش دربرابر انسان وجوددارد.اینک بنده نیز نظر خودرا مینویسم

همانطور که میدانیم جهان از 4 بخش تشکیل میگردد که هریک در طول دیگری است ابتدا جهان لاهوت وسپس جبروت وبعد ملکوت ودر نهایت ناسوت .جنس موجودات هر جهان خاص خود آن است جهان لاهوت وجبروت وملکوت مجردند البته با تفاوتات خودشان اما جهان ناسوت براساس ماده وعناصر تشکیل شده است. اولین نتیجه اینستکه جهان ناسوت مجرد نیست وهمه موجودات آن چه درقبل بوده ویا بعدا آفریده شود همه ازجنس ماده وعنصر است بنابراین روح اولا موجود مستقلی نیست وثانیا از جنس ماده وعنصری است اما ماده اشکالی دارد که برخی کشف وبرخی نیز هنوز کشف نشده است.جامد مایع وگاز وانرژی نمونه هائی ازاشکال ماده است ولذا روح نیز که در همین جهان ایجاد گردیده شکلی از اشکال ماده است ومیتوان آنرا نوعی انرژی دانست که محرک پیکره خود است چه در نبات ویا جانور ویا انسان وجن وهر پدیده دیگری که بعدا کشف شود . لذا روح پدیده مستقلی نیست ودر زمانیکه مرگ فرا میرسد ودیگر پیکر قادر به ماندن وحرکت نیست روح در پیکر مثالی که همراه پیکر اصلی رشد کرده وارد شده وتا زمان بازگشت به پیکر اصلی درآن میماند . بنابراین روح هر موجود جهان ناسوت از جنس خود این جهان است وشکلی از اشکال ماده .بهمین خاطر بشر توانسته است تا حدودی این پدیده را مورد کنکاش وبررسی قرار دهد ورازهائی را بگشاید. کلام ملا صدرا درباره کیفیت ایجاد وبقای روح در این نظریه بکار گرفته شده است.

ضمنا روح بمعنای موجودی مستقل  که در عالم زیست میکند با این روح جهان ناسوتی متفاوت است آن روح یا روح الامین است ویا روح القدس که هردو از فرشتگان خداوند وبه جهان جبروت تعلق داشته ومجردند.