بنام خدا

هر امری دربستر طبیعت هم امکانپذیر است وهم ساده وبدون دردسر اما خروج از طبیعت مشکل آفرین. منظور بنده دراین مطلب ارتباط سالم وطبیعی میان دوجوان ودوانسان است. ارتباط سالم وطبیعی میان دوانسان زن ومرد برقرار میشود واگر هرگونه محدودیت دراین امر ایجاد کنیم به اشکال غیر طبیعی سوق داده ایم .خود ارضائی همجنسگرائی ارتباط با کودکان وپیران ومحارم تجاوز به دیگران وارتباط با حیوانات از جمله اشکال غیر طبیعی برای ارضای نیاز جنسی است.هرچه امر طبیعی دشوار گردد گرایش بسوی اشکال غیر طبیعی بیشتر میشود. نیاز جنسی همانند تنفس وخوردن وخوابیدن یک نیاز طبیعی است که خداوند بوفور در دسترس انسان قرار داده است. بجز اندکی که بیمارند وباید درمان شوند اکثریت قاطع مردم تندرستند ونیاز جنسی یکی ار حوائج طبیعی آنانست .گاه این نیازدردرون یک ازدواج دائم وخانواده برطرف میشود وگاه بدون نیاز به تشکیل خانواده وصرفا از طریق قصد ورضای طرفین ودر قالب یک محرمیت موقت انجام میگردد. آشکار است که برای همگان امکان ازدواج دائم نیست ونباید اجباری هم درآن باشد باید امکان رفع نیاز طبیعی درجامعه بوجود آید .ازدواج دائم اگر برای نیاز جنسی ایجاد شود سرانجام درستی ندارد وبطلاق می انجامد.باید در جامعه مقررات دست وپاگیر وهمچنین سنت های نادرست را برچینیم وشرایط را برای این امر طبیعی فراهم کنیم تا جوانان ما بسوی انحرافات کشیده نشوند. در انحرافات پنهان کاری وسادگی است .بگذاریم این امر در حالت طبیعی انجام شود .جوانی که دوست پسر یا دختر خودرا با آگاهی خانواده به منزل میاورد در امنیت کامل است وتحت مراقبت .اما در مسیر انحرافات ممکن است نابود وبیمار شود. بیائیم هرچه ارتباط طبیعی را تسهیل کنیم .ثبت آنها ویا وجود شهود ویا اصرار برآگاهی دیگران نیازی نیست تنها هدایت جوانان کافی است .در بستر یک ارتباط طبیعی هیچ خسارتی پیش نماید اما در انحرافات حداقل یک گناه ونگرانی در وجود انسان پدید میاورد.