بنام خدا

پرسش اساسی اینست که آیا بانکداری بدون سود بانکی امکانپذیر است واگر هست چگونه؟

یکی ازمشکلات مهم فعلی سیستم بانکی ما مساله سود بانکی است که نه ارتباطی با بانکداری دارد ونه اینکه اساسا سودهای معقولی در کار است وبگونه ای سیستم با آن درآمیخته که هرگونه کم وزیاد کردن آن موجب تنش در جامعه میشود.چرا باید بانکداری همراه با سود باشد مگر بانک برای کسب درآمد از بازار تاسیس شده است؟

بانک موسسه ای است که عملیاتش بانکداری است وبانکداری واسطه میان سپرده گذاران ودریافت کنندگان تسهیلات است ودرآمد بانک از کارمزدی است که از این عمل دریافت میکند (البته منابع خود بانک میتواند در مسیر بورس یا مشارکت بکار رودو این استثناست).

سپرده گذار در درجه اول برای حفظ وجوه خود از دستبرد وارزش آن ببانک مراجعه میکند .گیرنده تسهیلات نیز با دریافت وجه ازبانک برای هرمقصودی اقدام نموده ودر راس مهلت وجه را ببانک برمیگرداند.در اینجا نیز بانک مانند سپرده گذار وجه خودرا به دریافت کننده میدهد وآنرا با حفظ ارزش آن مسترد میکند.

اگر در این دومعامله عقد قرض فرض شود سپرده ببانک تملیک میگردد وهمینطور از بانک به دریافت کننده . در این رابطه هم پول سپرده گذار با ارزش روز محفوظ است وهم پول بانک اعطائی به مشتری وبانک هم با دریافت کارمزد درآمد خودرا تحصیل میکند .

در این میانه دیگر بحث از سود بانکی مرتفع میشود و بانک مرکزی با اعلام نرخ کاهش ارزش پول درمقاطع گوناگون نقش اصلی خودرا در انجام وظیفه قانونی بخوبی ایفا میکند .کلیه عقود هم برچیده میشود بجز عقد قرض

بنام خدا

باسلام  در خصوص طرحی که بنده برای بانکداری مطرح کردم ممکن است این پرسش پیش آید که آیا نیازی به تغییر قانون موجود هست؟ وچه تغییراتی باید داده شود ؟

پاسخ اینستکه خیر اصلا نیازی به تغییر قانون نیست چه در قانون 12 عقد برای تسهیلات از جمله قرض پیش بینی شده است ودر مورد سپرده ها نیز دودسته مقرر گردیده است . اینک اگر سپرده هارا کلا بعنوان قرض محسوب کنیم ودر مساله تسهیلات تنها از عقد قرض بهره بریم کلیه مباحث سود برچیده شده وبجای آن نرخ کاهش ارزش پول یا همان نرخ تورم که بانک مرکزی همیشه منتشر میکند جایگزین میشود که این امر مستلزم یک بخشنامه ازسوی بانک مرکزی است. البته نرخ کارمزد کماکان برقرار است که میتواند از 0 تا 4 درصد در سپرده ها وتسهیلات بکار گرفت بگونه ای که هرچه سپرده بیشتر بماند ویا تسهیلات زودتر بازپرداخت شود کارمزد کمتر وبرعکس بکار گرفته میشود. با این روش هم کارمندان بانکها وهم مشتریان ازسردرگمی درآمده ومحاسبات سیستم نیز با نظارتی کمتر قابل رسیدگی است ضمن اینکه انواع سودها وعلی الحساب بودن آنها ودیرکرد وجرایم مربوط نیز کلا منتفی میگردد.. البته منابع خود بانک نیز میتواند بدینگونه عمل شود ویا بانک آنهارا وارد بورس ومشارکتها نماید ممنونم