بنام خدا

گاه گفته میشود که فردی به برزخ رفته وبرگشت کرده است .آیا این ممکن است؟ پاسخ صریح اینستکه خیر اگر کسی وارد برزخ شد دیگر قابل برگشت بدنیا نیست . خوب حقیقت مواردیکه مطرح است چیست؟ فردی در خواب با ارواح تماس میگیرد ویا فردی به کما میرود ویا فردی را بخواب مصنوعی میبرند ویا فردی برای سالها منجمد میشود وسپس زنده میشود اینهارا چگونه میتوان تحلیل کرد.

در پاسخ باید گفت میان دنیا وبرزخ فاصله ای است که نه دنیاست ونه برزخ در این مواردی که مطرح شد فرد میتواند ویا بضرورت وارد آن بخش شده واطلاعاتی بدست آورده وسپس برمیگردد بدنیا ویا اینکه برزخیان وارد این حریم شده وتماس میگیرند وسپس ببرزخ برمیگردند . در این صورت امکان وجود دارد . مثال عینی اینستکه میان کشورها در مرزها فاصله ای وجوددارد که در حاکمیت کشورهای همجوار نیست وجنبه بین المللی دارد مثلا اگر ما بخواهیم وارد بریتانیا شویم اگر در مرز هوائی اجازه ندهند در ترانزیت میمانیم تا با پروازی به کشورمان برگردیم مشابه همین فاصله درمیان مرزها در میان دنیا وبرزخ وجوددارد که برخی میتوانند بدان وارد شده وبازگردند. شاید میان برزخ وعالم آخرت نیز چنین مرزی باشد که برزخیان بتوانند احیانا با بهشتیان ویا جهنمیان بنوعی تماس بگیرند .