بنام خدا

براساس روایتی ازامیر مومنان هستی بر4 پایه است که ازجمله آنها عوالم چهارگانه است لاهوت جبروت ملکوت وناسوت

آنچه در این باره میخواهم باختصار بنویسم مصادیق بارز موجوداتی است که در این عوالم چهارگانه وجودارد.

خداوند یکتا وبی همتا در عالم لاهوت

در این عالم که بزرگترین عالم است وبرهمه عوالم سیطره داردذات باریتعالی وجوددارد که با 4 صفت ذاتی علم قدرت احدیت وسرمدیت در پدید آوردن هستی در کار است

جبرائیل بزرگترین فرشته وپدیده عالم جبروت

در کنار ایشان سه فرشته میکائیل عزرائیل واسرافیل و فرشتگان زیر مجموعه آنان سرگرم آفرینش وگردش عوالم هستند

روح پدیده بزرگ عالم ملکوت

روح  همانکه در پرسشی از پیامبر وپاسخ آن ازسوی خداوند بیان شده ودرپرده ابهام است وهمان جوهری است که بعدا در موجودات عالم ناسوت هویدا میشود وعامل اصلی حرکت در این عالم است.

وپیامبر بزرگ اسلام بارزترین پدیده عالم ناسوت

در کنار ایشان پیامبران وامامان وسایر انسانها وجنیان وجانوران وگیاهان وجمادات در این عالم وجودارند.