بنا م خدا

آراء ملت حق الناس است آیا میتوان آنهارا فاش نمود؟

همانگونه که رهبری فرمودند رای مردم حق الناس است این سخن بچه معناست؟ وقتی رای هرفرد حق اوست او میتواند با حق خود هر کاری بکند وهیچکس اجازه ندارد این حق مردمی را تباه سازد . پس هرکس حق دارد رای بدهد وحق دارد بهر کسی رای دهد وحق دارد رای خودرا مخفی نگهدارد و وزارت کشور موظف است ازآراء مردم حفاظت کند یعنی آنهارا مخدوش نکند ویا فاش نسازد . اینها اجمالا هم در قانون اساسی وهم قانون انتخابات آمده است .اینک یک پرسش مهم برای اولین بار دردنیای مجازی مطرح میگردد.

 آیا مردم میتوانند رای خودرا فاش سازند؟

یعنی قبلا اعلام کنند ویا بهنگام دادن رای آن را نشان دهند .پاسخ روشن است اگر رای من حق من است من میتوانم آنرا مخفی ویا فاش کنم . خوب آیا این آزادی برای همگان است مثلا رهبری مراجع ونظامی ها هم میتوانند آراء خودرا فاش سازند . پاسخ باز روشن است اگر رای حق است هرکسی میتواند آنرا مخفی یا فاش نماید چه فرد عادی باشد یا نظامی ویا رهبر ومراجع. منتها بنظر میرسد که بزرگان صلاح را دراین میدانند که رای خودرا فاش نکنند . خوب این امری مصلحتی است وصلاح مملکت خویش خسروان دانند .ولی میتوان پیشنهاد نمود که مصلحت جامعه در اینستکه رهبری ومراجع ونظامی ها نیز رای خودرا فاش کنند چرا که این امر دخالت در انتخابات نیست واز طرف دیگر میتواند مقلدان هر مرجع را در گزینش خود یاری کند . این امر ربطی به احکام فقهی هم ندارد و پیروان هرمرجع آزادند در انتخاب وتکلیفی برآنان نیست اما میتوانند نظر مرجع خودرا برگزینند . اگر روزی جامعه ما به آنجا برسد که مراجع ورهبری براحتی رای خودرا اعلام کنند این امر بیانگر رشد خردمندی ملت است که انتخاب را خودشان میکنند نه اینکه درانتخاب سرنوشت خود مقلد دیگران باشند.