بنام خدا

گرچه این امر در اصل 113 صریحا آمده است که رئیس جمهور مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد معذلک اخیرا دررسانه ها مطرح گردیده است که قوه قضائیه باستناد اصول 156 و177 مسوولیت حسن اجرای قوانین را بعهده داردو چنین گمان کرده اند که مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده قوه قضائیه است . این برداشت قطعا نادرست است چرا که:

اولا قوه قضائیه در سطح دو قوه دیگر است ونمیتوان از آن توقع داشت که مسوولیت اجرای قانون اساسی را که امری فراتر از سه قوه است برعهده یکی از قوا دانست . در حالیکه رئیس جمهور شخصیتی فراتر از سه قوه است ویکی از مسوولیتهای وی ریاست قوه مجریه است که درسطح سه قوه میباشد اما رئیس جمهور مقامی بالاتر از روسای سه قوه دارند

ثانیا مراد از قوانین در اصول 156 و177 قوانین عادی است نه قانون اساسی که در اصل 113 صریحا قانون اساسی را قید کرده است

ثالثا شورای نگهبان بارها اصل 113 را تفسیر نموده وحتی مسوولیت رئیس جمهوررا محدود به اجرای قانون اساسی در قوه مجریه نموده است . بگذریم که این تفسیر برخلاف نص وروح قانون اساسی است معذلک موید نظریه مسوولیت رئیس جمهور در امر اجرای قانون اساسی است . بنابر موارد یادشده هیچ شبهه ای در مسوولیت رئیس جمهور بوجود نمیاورد .