بنام خدا

خودسازی تنها راه شکست دشمن

انسان دردرون خود شیطانی دارد که همان هواهای نفسانی اوست ودربیرون نیز یک شیطان واقعی که مصمم است مارا از طریق همان هوی ها بفریبد وشکست دهد. جامعه انسانی نیز دارای دشمن است وآن سلطه گرانند که همه چیز را برای خود میخواهند ولذا درتلاشند تا بریک جامعه فرو دست چیره شوند. همانگونه که آمریکا بعنوان سلطه گر جهانی با جوامع ضعیف تر برخورد میکند . چه کنیم تا بر دشمن درون وبیرون چیره شویم ؟ ابتدا آنکه هرگز تصور نکنیم که میتوانیم دشمنان خودرا از میان برداریم کمااینکه شیطان نیز تنها بدست توانای امام عصر ع نابود خواهدشد.بنابراین انرژی هارا برای نابودی دشمن بکار نگیریم .بعنوان نمونه داعش را ما در عراق وبعد سوریه دیدیم وظاهرا ازآنجا راندیم اما اینک آنان را در افغانستان وپاکستان ودر کشورهای منطقه شرقی خود می یابیم . دشمن همیشه هست اما میتوان خودرا با تقویت خود بیمه کرد تا دشمن مایوس شود .

در امور فردی تقوا که همان مبارزه با هوای نفس است مارا مصون میدارد . درجامعه باید جهاد درراه خدمت بمردم را گسترش دهیم فقر باید ازمیان برود وانسان محروم وجود نداشته باشد .جهل وبیسوادی مرکز نفوذ دشمن آدمی است .جامعه با سواد وفهیم از نفوذ دشمن درامان است . تقویت امور اخلاقی وفرهنگی وایجاد محبت ومهر درمیان آحاد جامعه مردم را علیه دشمن متحد وبسیج میکند . ودشمن نمی تواند صدمه بزند. کینه ودشمنی وگسترش آن همچون آتش انرژی هارا می سوزاند . مهر ومحبت ومدارا سازنده انسان وجامعه است . بیائیم با خودسازی وتحمل دیگران خود وجامعه خودرا دربرابر دشمنان داخلی وخارجی ایمن کنیم . باور داشته باشیم که هزینه این امر بمراتب از بنیه نظامی کمتر است ضمن آنکه ابزارهای فرهنگی وعلمی همراه انسان است ونیاز به بارکشی ندارد. بدانیم که لبخند سازنده است اما گریه تنها مسکن است .خودسازی دائمی است اما پیروزی های نظامی در گذر است .