بنام خدا

جدول کلی آفرینش
1- ازل یا بی نهایت قبل(عالم لاهوت حضور خداوند)
2-آفرینش فرشتگان(عالم جبروت)
3-آفرینش ملکوت(عالم ملکوت)
4-آفرینش ناسوت(عالم ناسوت)
-----------------------------------------
جدول دوم(ناسوت)
1-آفرینش هسته اصلی اتم ها وملکول ها(عالم ذر)
2-آفرینش گیاهان جانوران و انسان (عالم دنیا)
3-آفرینش برزخ(عالم برزخ)
4-آفرینش عالم باقی (عالم آخرت) تا ابد ادامه دارد
اگر دقت کنید مراتب ازازل(زمان بی آغاز) تاابد(زمان بی انتها) مطرح گردید
فرضیه یا نظریه تکامل یا تطوریا فرگشت مربوط به کدام بخش اززمان است؟
حداکثر آفرینش عالم ذر وعالم دنیا را دربر می گیرد نه پیش ازآن ونه پس ازآن بنابراین تمسک بی خدایان به این امامزاده ویا ترس خدا پرستان از این نظریه هردو بی پایه است ونباید بدان توجهی نمود تمام تحقیقات داروین ویارانش در محدوده زیست حیات پس از وقوع بیگ بنگ تا امروز است.چه درست باشد یا نادرست که باید محققین دراین مورد نظر دهند نه این دوگروه یادشده.اینک وارد بررسی همین محدوده زمانی می شویم
-------------------------------------
جدول سه(عالم ماده وحیات)
این دو عالم از بیگ بنگ آغاز میگردد
طبق آیات کتاب مقدس این دوعالم را خداونددر 6 دوره آفریده است
دوره اول :آب وخاک وهوا(عناصربستر پیدایش حیات)
دوره دوم:گیاهان جانوران(تک سلولی ها)
دوره سوم: گیاهان جانوران(تکامل آنها)
دوره چهارم:گیاهان جانوران(تکامل آنها)
دوره پنجم:گیاهان جانوران(تکامل آنها)
دوره ششم:آفرینش انسان وبعد حضرت آدم ع
باز اگر دقت کنید فرضیه فرگشت بررسی دوره های دوم تا ششم را دربر می گیرد در این بررسی ها ممکن است گیاهان جانوران وانسان در عرض هم ایجاد شده ویا درطول هم . کدامیک از کدامیک ایجاد شده اند و سرانجام درخت حیات را بوجود آورده اند خود داستان دیگری است که متخصان باید نظر دهند تنها نکته قابل توجه همگان مقوله انسان وآدم است که درزیر بدان خواهم پرداخت.
-------------------------------------------
داستان آفرینش انسان
با توجه به کتابهای مقدس وتحقیقات علمی انسان به معنای کسیکه روی دوپا راه میرود وبا دستان خود ابزار درست میکند وشبیه انسان امروزی است در دوره ششم آفریده شده است .اینکه خود او چگونه بوجود آمد یا از نوعی شامپانزه ویا حیوان دیگر مطلبی است که دانشمندان باید روشن کنند .این انسان میلیون ها سال زیست وحدود صدقرن پیش حضرت آدم بوجودآمد .داستان آفرینش آدم در کتب مقدسه آمده است که او از خاک یا گل یا آبی گندیده بوجود آمد که میتوان برداشت کرد که همه موجودات از چنین بستری ایجادشده اند پس آدم هم در طول نسل انسان ایجادشد اما با یک جهش وآن انسانی که وحی باو ابلاغ گردید وانسان الهی شد واین همان مهمترین نکته آفرینش انسان است که آغاز گر شجره طیبه گردید وتا پیامبر اسلام وبعد تا مهدی موعود ادامه یافت. بنابراین اگر آدم پدر همه انسان های روی زمین باشد میتوان گفت که او تنها بازمانده از اجداد قبلی خود بوده که تحت پرورش الهی قرار گرفت واگر هم در عصر آدم انسان های دیگری در اکناف زمین بوده اند باز حضرت آدم پدر معنوی همه انسانهای روز زمین است چرا که با وحی زندگی جدیدی برای همه انسان ها بوجود آمد.
بنابر آنچه بطور خلاصه اشاره شد فرگشت بخش کوچکی از آفرینش هستی را دنبال میکند وتا کنون هرچه از نظر علمی مطرح گردید ه با مضامین دینی ناسازگار نیست و اینگونه تحقیقات در مسیر روشن شدن برخی ابهامات ضروری است موفق باشید.

http://forum.bidari-andishe.ir/thread-43704.html