بنام خدا

جنگها نیاز بدو عنصر دارد یکی عاملان جنگ ودیگر آلات آن .عاملان همان سرمایه داران جهانخوار که خوی زیاده خواهی دارند وآلات وابزارآنها مردمان محروم ودرمانده اند.اینکه عاملان جنگ چرا چنین میکنند روشن است ونیاز به شرح ندارد اما چرا مردمان فقیر ومحروم ابزار دست آنان میشوند؟چون نیازمندند فقر علمی ومادی وجنسی دارند این فقر بهترین عامل برای سواری زیاده خواهان است.کسیکه چیزی ندارد نگران ازدست دادن نیست پس آماده تحریک برای جنگیدن است وفرقی هم نمیکند که برای شهادت بجنگد یا برای رفع نیازهای خود چرا که یا دردنیا نصیب می بیند ویا درآخرت ومی جنگد ومیکشد وکشته میشود. لنین مردمان محروم را متحد کرد تا بجنگند.هیتلر هم چنین کرد و محرومان حکومتهای دینی درگذشته برای بدست آوردن غنائم وزنان برده می جنگیدند .زاهد گوشه نشین نیز بدلیل محرومیت همیشه آماده جنگ هست .بلی اگر فقر علمی ومادی وجنسی درکار نباشد جنگی رخ نخواهد داد.

در دین مبین اسلام جنگ ابتدائی درغیاب معصوم حرام است ودردوره پیامبر گرامی در مدینه بیش از70 جنگ علیه ایشان روی داد ولی هرگز خود اقدام به جنگ نکردند. در مدینه النبی مردم دررفاه نسبی بودند ونیازی بجنگ نداشتند تنها دفاع میکردند اما دردوران خلفای ثلاث تا دلتان بخواهد جنگ روی داد چرا که همه بدنبال غنائم بودند واگر هم موفق نمیشدند بهشت درانتظارشان بود . اینک یک سوال مهم مطرح است که درصورت وجود فقر چه باید کرد تا گرفتار جنگ افروزان نشویم ؟

پاسخ را کلام خداوند صریح میدهند(همانا گرامی ترین شما پرهیزگارترین شماست). آری برای اینکه مرکوب زیاده خواهان نشویم ودرگیر جنگ وکشتن دیگران ویا خودمان بهترین راه کاستن از خواهشها ومبارزه با درون خود است یعنی به کمترین قانع باشیم وراضی شاید لطف الهی شامل شود وخودرا از بلیات جنگ دور نگهداریم .

خداوندا برتو پناه میبریم از زیاده خواهان وهوای نفس خودمان.