بنام خدا

آشنائی دقیق با این اصطلاحات بسیاری ازابهامات مارا برطرف می کند

الف:عقاید 

اموری است که پایه رفتارها واعمال ماست .در امر دین عقاید اصلی هر فرد متدین ایمان به توحید نبوت ومعاد است .این سه عقیده اصلی هر متدینی است که پایه همه رفتارها واعمال اوست. اینگونه اموررا امور نظری میگویند.

ب:احکام اخلاق ووقوانین

*احکام اخلاق وقوانین همان رفتار واعمال انسان است که برپایه عقاید هر انسانی استوار است.اینگونه اموررا امور عملی میگویند.اما چه فرق است میان احکام اخلاق وقوانین(البته میتوانیم هرسه موردرا تحت عنوان حکم قرار دهیم).

*احکام واخلاق اموری فردی هستند وقوانین امور اجتماعی

*احکام اموری فردی است که دارای ضمانت اجراست یعنی برای آن مجازات تعیین شده است ولی اخلاق یا امور اخلاقی دارای ضمانت اجرائی نیست.

*قوانین اموری اجتماعی است که حتما دارای ضمانت اجرائی است

*احکام دینی یا فتاوا در رسالات عملیه آمده است وهر مسلمانی باید از مرجع دینی خود در احکام پیروی کند مگر آنکه خود مجتهد باشد.

*امور اخلاقی نیز درکتب اخلاق آمده که هرفردی میتواند خودرا متخلق به آنها بنماید.

*قوانین در هرجامعه ازجمله جامعه اسلامی به تصویب مقامات ذیصلاح ازجمله مجلس نمایندگان میرسد وهمه مردم آن جامعه مکلفند آنرا اجرا کنند. 

*تفاوت فتوا وقانون دراینجا روشن میشود که اولی فردی است وتبعیت ازمرجع خود ودومی جمعی است وشامل همه اتباع وساکنان کشور میشود.

*در جامعه اسلامی ما هرحکم شرعی که بخواهد درسراسر کشور لازم الاجرا شود باید حتما بصورت قانون درآید .بعبارت دیگر هر فتوا برای جامع الشمول شدنش درجامعه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد ویا بحکم حکومتی تبدیل شود .

بطور خلاصه

1-عقاید امور نظری هستند وتحقیقی

2-احکام امور عملی فردی وتقلیدی با ضمانت اجرا

3-امور اخلاقی عملی فردی وتقلیدی بدون ضمانت اجرا

4-قانون امرعملی اجتماعی ولازم الاجرا