بنام خدا
اعتراضات مردمی بهرحال فرو می کشد وآرامش به محیط باز میگردد اما مردم ناراضی اقدامات دولت ونظام رارصد میکنند.
تغییراتی در سطوح پائین البته مفید است اما راهگشا نیست باید از قله شروع کنیم .نظام ما ازدوبخش جمهوریت واسلامیت تشکیل شده است .بخش دوم بطور کامل مستقر است یعنی ولایت فقیه وشورای نگهبان اما بخش دوم ناقص است چرا که این مجلس واین دولت نماینده واقعی مردم نیستند چون از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده اند بنابراین نمیتوانند به خواسته های بحق مردم پاسخ بدهند . بنظر بنده مهمترین امر برای تحقق جمهوریت حذف نظارت استصوابی است تا نمایندگان واقعی مردم ورئیس جمهور واقعی در انتخابات مشخص گردد. در کنار این امر تحولی باید در قوه قضائیه بوجود آید مردم ناراضی اند واین قوه مملو از پرونده است. آزادی فوری زندانیان سیاسی وعقیدتی ورسانه وحذف برخی مجازاتهای سنگین ورهائی آن قوه ازنیروهای امنیتی جزء اولین نشانه تحول درآن قوه است .البته تا انجام چنین تغییراتی دولت ومجلس فعلی وظیفه خودرا تعقیب میکند . آگاه باشیم که تجربه 4 دهه برای درک ریشه مشکلات کافی است . ضمنا اگر بخواهیم مسوولیتها لوث نشود میتوانیم سمت ریاست جمهوری را تشریفاتی نموده وبا ایجاد پست نخست وزیری زیر نظر رهبری کل مسوولیتهای اجرائی را درصلاحیت رهبری قرار دهیم. تا مردم مسوولان اجرائی کشوررا کاملا بشناسند وازآنان خواسته های خودرا بطلبند.بازگشت به قانون اساسی سال58 با تغییراتی جزئی یکی ازراه حلهای ریشه ای مشکلات موجود است.