بنام خدا
این اصطلاح ازامام راحل است وهمه بدنبال آن بوده اند اما تا کنون حاصل نشده است.چرا؟
اول ببینیم اسلام ناب محمدی چیست؟ آخرین دین خدا برای بشر اسلام است وآخرین پیامبرحضرت محمد ص وآخرین جانشین ایشان حضرت امام مهدی ع است. بنابراین اسلام ناب محمدی باید ازدرون قرآن کریم سنت پیامبر وروایات اما مان معصوم بیرون آید.اگر فرض کنیم که دوکتاب یکی قرآن ودیگری مجموعه سنت وروایات باشد همه چیز دردرون این دوکتاب مسطور است وراه ورود به آنها عقل آدمی است . دانشمندان مسلمان با تعقل توانسته اند راه اسلام ناب را بیابند اما با تفاوت .مثلا همین الان حدود 30 مرجع دینی هست که مسلمانان کشور ازآنان پیروی میکنند. پس اسلام ناب فعلا گمشده ای درمیان این 30 مجموعه است.اینک برای یافتن آن چه باید کرد.مردم باید انقلاب کنند تا جامعه اسلامی برپاشود وملت ایران این کاررا کرد وقانون اساسی تصویب شد .اما برای یافتن اسلام ناب باید وحدت میان پیروان گوناگون ایجاد شود واین کارازطریق تشکیل مجلس شورای اسلامی محقق شد .اما چرا برخی از مصوبات مورد اختلاف مراجع قرار دارد درحالیکه شورائی ازفقها برآن نظارت می کنند .علت آنستکه آن شورا منتخب همه مراجع نیست درنتیجه مصوبات مورد اختلاف میباشد .ازطرف دیگر آن شورا که منتخب جمع مراجع نیست خود با ایجاد محدودیت نمایندگانی را به مجلس گسیل میدارد که نماینده واقعی مردم نیستند .در نتیجه مصوبات آنها نیز موردقبول مردم قرار نمیگیرد. اینک ببینیم در جامعه اسلامی ایران اسلام ناب کجاست؟ در درون همه بزرگان اسلام .چگونه میتوان آنرا بدست آورد ؟آیا راهی جز مشارکت آزاد همه مردم ایران دربرپائی نظام برای رسیدن به اسلام ناب وجوددارد؟ بنظر بنده خیرپس ملت ایران هرگز به اسلام ناب محمدی نائل نخواهدشد مگر آنکه روزی کاملا آزادانه دست به انتخاب رئیس جمهور ونمایندگان خود در مجالس شورا وخبرگان وشوراها بزند. آنگاه همه مراجع وبزرگان تبعیت کرده واختلافات را کنار میگذارند ویا حداقل پنهان میکنند.این تنها راه برای رسیدن به اسلام ناب محمدی است.

اینک خلاصه مطلب را در دو فرمول نشان میدهیم
1-درامت اسلامی:اراده خداوند+اراده امت=اسلام نابمحمدی درجامعه
2-درزندگی فردی:اراده خداوند+اراده فرد=اسلام ناب در زندگی فردی