بنام خدا
  
ضمن عرض سلام مایه افتخار  است که درطول7 سال فعالیت درسایت وزین بیداری اندیشه آثار مثبتی بیادگار گذاشته ایم وهم اینک با حضور مثبت  درسایت این خدمات ادامه دارد.
  
آنچه بن مایه این آثار است رنگ وروح اسلامی آنهاست واگر هم مطلبی برگرفته ازدنیای امروز بوده درچارچوب وحی الهی تحلیل وتفسیر گردیده است.
  
اینک دوستان عزیز درسایت میتوانند بهریک از لینکهای زیر مراجعه وچنانچه نظرات وانتقاداتی داشته باشند بنویسند مایه افتخار ماست که بتوانیم اسلام ناب محمدی را که ازامام راحل بیادگار ماند وخود ووارث ایشان درعمل مشاهده نکردند وشاید منحصر به عصر امام عصر ع باشد حداقل درذهن وآرمان ما جای گیرد.
   
ابتدا لینک مطالب استاد به آبادی

http://forum.bidari-andishe.ir/user-1540.html

سایرمطالب ازهمکاران

http://forum.bidari-andishe.ir/user-14976.html

http://forum.bidari-andishe.ir/user-15258.html

http://forum.bidari-andishe.ir/user-15822.html

http://forum.bidari-andishe.ir/user-15880.html