بنام خدا
  
ضمن عرض سلام مایه افتخار استاد ما ودوستانمان است که درطول7 سال فعالیت درسایت وزین بیداری اندیشه آثار مثبتی بیادگار گذاشته ایم وهم اینک با حضور مثبت برخی ازدوستان درسایت این خدمات ادامه دارد.
  
آنچه بن مایه این آثار است رنگ وروح اسلامی آنهاست واگر هم مطلبی برگرفته ازدنیای امروز بوده درچارچوب وحی الهی تحلیل وتفسیر گردیده است.
  
اینک دوستان عزیز درسایت میتوانند بهریک از لینکهای زیر مراجعه وچنانچه نظرات وانتقاداتی داشته باشند بنویسند وبنده ضمن تماس با دوستان غائب پاسخ لازم داده شود مایه افتخار ماست که بتوانیم اسلام ناب محمدی را که ازامام راحل بیادگار ماند وخود ووارث ایشان درعمل مشاهده نکردند وشاید منحصر به عصر امام عصر ع باشد حداقل درذهن وآرمان ما جای گیرد.
  
موفق باشید درودگر
  
ابتدا لینک مطالب استاد به آبادی
    
سایرمطالب ازهمکاران
        
مطالب خودبنده
    
سایر دوستان حاضر راسا خودشان اقدام خواهند نمود.
ضمنا هریک ازدوستان درتاپیک های کاربران نظراتی داشته اند که بجای خود قابل طرح میباشد