بنام خدا
درهرفرهنگ  جامعه دین مذهب وایده ئولوژی اموری هستند که دارای تقدس واحترام اند آن امر میتواند انسان  شیئ یا موجود آسمانی باشد. تقدس بمعنای پاکیزه انگاشتن وبری بودن ازگناه وآلودگی است.
اهانت و توهین به مقدسات درهر یک ازموارد یادشده گناه یا جرم محسوب شده ومرتکب مجازات میگردد .
آیا میتوان مقدسات را مورد نقد وانتقاد قرار داد؟
چون تقدس ومقدسات مخصوص جامعه دین ومذهب وقومیت های گوناگون است وامرجهانی نیستند بنابراین بطور طبیعی زمینه نقد آنها وجوددارد. مثلا اگر مردمی خداپرستند اما دیگرانی هم هستند که خداباورنیستند در نتیجه همیشه زمینه اصطکاک وجوددارد .پس ضمن احترام به باورها ومقدسات یکدیگر حتما میتوان آنهارا زیر سوال ونقدقرار داد و طبعا پاسخ لازم ازسوی باورمندان آنها داده خواهدشد واین امر موجب رشد وتعالی میگردد.
البته اگر امری مورد پذیرش همه مردم جهان باشد قاعدتا دیگر زمینه نقددرآن مورد ازمیان میرود مگر آنکه درنسلهای بعدی مورد نقد قرار گیرد .در جهان ما تنها دواصل است که مورد قبول همه مردمان درعصر حاضر است یکی آزادی فردودیگری احترام به آزادی دیگران.
براساس اولی هرفرد در گزینش باورها وبرخی امور آزادند ودرنتیجه آن باید به آزادی دیگران احترام گذاشت .
هدف از نقد وانتقاد بیان ایرادات است تا رفع شود نه اهانت وتوهین که درهر جامعه ودین ومذهبی مردود است