بنام خدا

غالبا دیده میشود که برای هر کار یا شغلی صفت اسلامی بدنبال آن میاورند که غالبا قصد سوء استفاده ازدین خداست. مثلا نانوائی اسلامی یا قصابی اسلامی یا مالیات اسلامی یا بانکداری اسلامی و...

اگر در این شغل یا اقدام امری منطبق با مقررات اسلام باشد خوب درست است حتی اگر قصد ریا هم باشد مثلا اینکه در قصابی گوشت خوک ومردار عرضه نمیشود یا اینکه مراد از مالیات اسلامی خمس وزکات باشد اما اگر امری انجام شود که خصوصیت یک حکم اسلامی را ندارد سوء استفاده ازنام اسلام است مثلا منظور از نانوائی اسلامی چیست؟ مگر نانوائی غیر اسلامی داریم؟

اسلام دارای احکام چهارگانه است حرمت وجوب استحباب وکراهت .اگر حکمی درمورد امری نباشد آن امر مباح است وجنبه اسلامی ندارد ودرتمام دنیا مباح مباح است .مثلا خوراکیها عموما حلالند مانند همه جا مگر آنکه حرام باشند واین نیاز به حکم دارد بنابراین در مورد بانکداری اسلامی باید دید که درآن بانک غالب معاملات مشمول کدام حکمند؟ اگر غالب معاملات بانک قرض الحسنه باشد که مستحب اکید است البته بانکداری اسلامی است ولی اگر غالب معاملات بانک عقود دیگر باشد که از امور مباحاتند دیگر اطلاق صفت اسلامی به بانک معنا ندارد وشاید سوء استفاده ازاین عنوان تلقی گردد.