بنام خدا
دردین(قانون الهی)چه چیزهائی وجوددارد؟
هردین ازسه بخش کلی تشکیل می شود همانند یک درخت(ریشه-تنه وشاخه ها-برگ وگل ومیوه ها)
یک:اصول(باورها) همان ریشه درخت خودبرسه امر است
1-مبدا یا خداپرستی
2-نبوت یارسالت
3-معاد یا رستاخیز
دو:فروع(احکام) همان تنه وشاخه های درخت که خود برسه گونه است
1-آنچه رضای خداوند درآن است(عبادات که خود10 مورد است)
2-آنچه رضای بندگان خداوند است(معاملات که خود دوگونه است عقود وایقاعات)
3-آنچه رضای حاکم درآن است که همان قوانین است
سه:اخلاق(رفتارها) همان برگ وگل ومیوه درخت که خود نیز برسه گونه است
1-فکری مانند توحید وشرک
2- صفاتی مانند ستم پذیری وستمگری که حدوسط آن عدالت است
3-رفتاری مانند دروغگوئی وراستگوئی