بنام خدا

یکی از سه بخش فروع دین عبادات است که واجب آنها ده تاست (نماز روزه.....). شاخصه اصلی عبادت انجام آن برای اجرای فرمان الهی است (قربتا الی الله) اگر این قصد مختل شود مثلا درآن ریا باشد یا دستوری انجام شود مثل اینکه دولت مکلف کند کارمندش را نماز بخواند دیگر عبادت محسوب نمیشود ولذا درمورد عبادات والدین ویا حکام نباید فرزندان ویا مردم کشوررا مجبور به ایفای آنها بکنند. اما برای ترویج این امر بیشتر اوقات ازحکمتهای عبادت سخن میگویند مثلا اینکه روزه برای سلامتی مفید است یا آدمی را بیاد گرسنگان می اندازد ویا نماز یکنوع ورزش فکری است و... اینها برداشتهای ما از عبادات است وهرگز نمیتوانیم با این استدلال ها مردم را تشویق بدان کنیم .حکمت اصلی عبادات اطاعت فرمان الهی است .اگر کسی خدارا قبول داشته باشد مگر ممکن است از فرامین او سرپیچی کند ؟اجرای فرمان خود بالاترین دلیل برپذیرش خداوند است .این امر درمورد پدر ومادر نیز حاکم است ادای دستورات آنان آثار مثبتی برای فرزند بهمراه دارد. وقتی فرمان الهی انجام میشود مثلا نماز یا روزه پایان می یابد لطف الهی دروجود آدمی ساری وجاری میگردد. درست مانند اینکه خشنودی پدر ومادر در ادای دستور آنان خستگی را ازتن فرزند بدر میکند ودچار یک لذتی میشود که هرگز قابل وصف برای دیگران نیست .بنا براین برای کسیکه بخدا معتقد است در مورد عبادات هرگز با طرح حکمتهای پیش پا افتاده ارزش آن عبادت را کم نکنید صریحا بیان کنید که این امر الهی است اگر دوستش داری انجام بده والا بدنبال دلیل دیگری نگرد. پس بزرگترین حکمت عبادات جمعا اجرای دستورات خداوند کریم است.