بنام خدا

پیامبر کسی است که پیام خداوند(وحی)را به بندگان او میرساند

طبق روایات تعداد پیامبران 124000 نفرند که بر4 قسم اند

1-نبی:همه 124000 نفرنبی اند یعنی وحی الهی را حداقل بخانواده خود میرسانند

2-رسول:ازتعداد بالا 313 رسولند که پیام خداوندرا به منطقه یا شهر ویا قومی میرسانند

3- اولوالعزم:ازتعداد رسولان 5 نفرندکه آورنده دین جدید همراه با کتاب آسمانی (نوح-ابراهیم-موسی-عیسی-محمدص)(صحیفه نوح-صحیفه ابراهیم-تورات-انجیل-قرآن)

4-خاتم: تنها پیامبری که ازمیان 5 نفر بالا دینش(اسلام) تا پایان دنیا باقی است.

نکته مهم:پیروان بهائیت که مدعی پیامبری دیگرند ابتدا باید اثبات کنند که مهدی موعود که خودآنان نیز باور داشته اند آمده ودولت خودرا تشکیل داده ورفته است آنگاه مساله پیامبری جدید مطرح میگردد. وچون نمیوانند اثبات کنند چون عملا حکومتی بنام مهدی درجهان تشکیل نشده است پس ادعایشان منتفی است