به نام خدا

کارکرد یک رایانه را در مجموعه زیر میتوان دید

سخت افزار+نرم افزار+کاربر

کارکرد آدمی رادر مجموعه زیر میتواند دید

پیکر+داده ها+؟؟؟(روح)

تفاوت ایندو در اینستکه در رایانه اولی ودومی متحد اما ازسومی جداست ولی خداوند در مورد انسان هرسه را متحد آفریده است.

برخی میگویند براساس همین آفرینش الهی زمانی کاربر نیز درخودرایانه تعبیه میشود وخود تصمیم میگیرد که روزگار خطرناکی است البته دراین امر نکته جالبی نیز هست که هرکسی میتواند آنرا دریابد.