بنام خدا
اخیرا رهبری نظام سخنان مهمی درباره مسوولیت بیان فرمودند که راهگشای صلاحیت رسیدگی به امور رهبری است.
طبق قانون اساسی خبرگان رهبری پس از تعیین رهبر حکم ایشان را صادر میکنند .پس از این حکم باستناد اصل110 فرماندهی کل قوا برعهده ایشان قرار میگیرد. این تنها سمتی است که حکمی برای آن صادر نمیشود وبموجب قانون اساسی است .ایشان بموجب قانون اساسی احکام مدیران صدا وسیما وقوه قضائیه وهمچنین احکام ولائی سایر موارد را صادر میکنند وازجمله سرپرست دفتر ایشان. بنابراین صلاحیتها برای رسیدگی به امور رهبری بشرح زیر خواهد بود.
1-صلاحیت مجلس خبرگان رهبری در رسیدگی به امور نیروهای مسلح ودفتر ایشان
2-صلاحیت قوای سه گانه درسایر موارد با توجه به جنبه تقنینی اجرائی وقضائی