بنام خدا

بهرحال اعتراضات در هرزمینه ای که باشد پس از4 دهه نظام باید اصلاح گردد واین امر درچارچوب قانون اساسی میتواند ازطریق همه پرسی مانند سال1357 انجام شود.

آنچه بنده بدان رسیده ام اینستکه ملت ایران براسلامیت نظام خود پای بند است وبا تجربه ای که آموخته است برای حفظ ارزشهای اسلامی وحفاظت از حوزه های علمیه ومراجع عظام در چارچوب مردمسالاری دینی طرح زیررا جهت مطالعه وپیگیری پیشنهاد میکند.

1-مراجع عظام شورائی مرکب از خود تشکیل خواهندداد و برای حفاظت از اسلامیت نظام 6 فقیه را برای حضور درشورای نگهبان معرفی میکنند .این فقها کما فی السابق کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی راکنترل وچنانچه مباینتی با شرع نداشت تصویب می نماید . وچنانچه مواردی خلاف شرع بود ونمایندگان مجلس برآنها اصرار داشتند با رای دوسوم نمایندگان بعنوان مصلحت تصویب خواهند نمود

2-نمایندگان مجلس ورئیس جمهور بوسیله مردم وبراساس قانون وبدون نظارت ارگانی انتخاب میشوند ورئیس جمهور شخص اول مملکت ومسوول اجرای قانون اساسی وفرمانده کل قوای مسلح خواهد بود.

3-رئیس دیوان عالی کشور ودادستان کل توسط مجلس شورای اسلامی وبا امضای رئیس جمهور منصوب میشوند .امور اداری دستگاه قضائی برعهده وزارت دادگستری است.

4-مجلس خبرگان رهبری وسمت رهبری از قانون اساسی حذف خواهدشد

5-صدا وسیما زیر نظر سه قوه اداره خواهدشد

اخیرا شبهه ای مطرح گردیده است که طبق انتهای اصل177 ما نمیتوانیم تغییر درچارچوب نظام بدهیم .عرض کنم که اگر چه این اصل هم توسط ملت ایران تصویب شده است ومیتوانند تغییر در تصمیم خود بدهند ولی تغییرات پیشنهادی با قسمت اخیر اصل یاد شده نداردچرا کهابتنای نظام وقوانین براساس موازین اسلامی است وولایت امر وامامت امت بجای حضور درقوه مجریه به حوزه علمیه منتقل میگردد واین امر منافاتی با آن اصل ندارد.