به نام خدا

یکتا پرستان تنها بخدای یگانه ایمان دارند وخداوند برای بندگان خود تنها یک نماینده زنده در روی کره خاکی قرار میدهد تاهرگز اختلافی درمیان نباشد وخناسان موجب اختلاف نشوند.بگذارید مقدمه ای بگویم وبعد وارد مطلب شوم

همه میگویند 124000 پیامبر داریم ویا 12 امام ومثلا20 مرجع دینی اینها متعلق به همه اعصار ومردمان روی کره خاکی است .خداوند تنها یک نماینده دارد ودیگر هیچ آنچه جمع بندی کرده ایم متعلق به همه اعصار است.

مردم درهر عصری تنها یک پیامبر داشتند وبا انقضای دوره آن یک پیامبر دیگر آمد هرگز کره خاکی لحظه ای بدون پیامبر وامام نبوده است. هرگز دو پیامبر ودوامام دریک زمان مطرح نبوده اند.یکتائی خداوند یکتائی پیامبر وامام درهرعصری را درپی دارد.

زمانی مردم بدنبال امام حسین رفتند او روی گرداند وفرمود امام من حسن است پیش او بروید .امامت مولا پس از رحلت پیامبر آغاز شدوبا شهادت ایشان بدیگری منتقل گردید. برگردیم به سوال

امام زمان ما کیست؟ تنها یک نفر آن هم امام موعود وغائب که خودشان در غیبت فقیهی را معرفی کرده اند یک فقیه زنده وآن کیست؟ هر فقیه زنده ای که به اعلمیت می شناسیم.

فرموده اند کتاب دو گونه است صامت وناطق کتاب صامت همان کتب مقدسه وروایات معصومان در گذشته است وکتاب ناطق امام زنده است .

پس من وشما که مسلمانیم تنها یک امام زنده داریم که مرجعی زنده جانشین اوست. وهمه پیامبران وامامان گذشته میراث مکتوب است برای آیندگان.

مرجعیت با رهبری سیاسی متفاوت است چه رهبر منتخب ملت است وبرای مدیریت جامعه اما مرجعیت ادامه امامت است وهدایت فرد.

در ادیان گذشته پس ازرحلت پیامبران باید بگردند وجانشین معصومی برای ایشان پیدا کنند ودراینجاست که شاید درمیمانند وگاه به بیراهه میروند.