به نام خدا

برخی به اشتباه روز غدیرراروز خلافت نامیده اند ومایه جدائی درامت اسلام گردیده اند درحالیکه این روز نه تعلق به اسلام که به جهان بشریت متعلق است. درغدیر پیام پیامبر در صدد جدائی امت خود به سنی وشیعه نبود بلکه بجهانیان اعلام فرمود که راه علم وقدرت جداست وشما پیروان اهل دیانت وحتی خردمندی میتوانید یا بدنیای خویش بپردازید ویا اینکه عاقبت اندیش باشید.

او راه نبوت ورسالت را ازمسیر خلافت جدا نمود. اوادامه بعثت را که منصوب الهی است با راه خلافت که منوط به بیعت مردم است تفکیک کرد تا مردمان خود درکمال آزادی راه خویش را برگزینند.

از همان لحظه رحلت نبی اکرم مسیر دوگانه مشخص شد برخی بر بالین پیامبر آمدند وپیکر اورا کفن ودفن کردند وهمزمان برخی دیگر برسریر خلافت نشستند واین راه تاکنون ادامه دارد وامروز در جهان اهل سنت شاهد خلفای قدرت وامامان عزت هستیم ودر جهان مسیحیت وحتی ماتریالیسم نیزراه دانش پویان وقدرت طلبان جداست ودر کشورخودمان نیز همینگونه است .برخی راه خلفا را طی میکنند وبرخی راه دانش وامامت را وچنین بود که غدیرجاودانه ماند نه برای جدائی امت اسلام بل نشانی برای حق طلبان وقدرتمداران روزگار

این روز برهمه حق مداران ودانش طلبان جهان مبارک باد باشد تا موعود بزرگ همه ادیان وحق جویان علمدار قدرت الهی نیز گردد.