به نام خدا
فرق است میان دین وحکومت دینی
دین امر ثابتی است وحکومت دینی متغیر
شناخت دین از راه حکومتها مارا به تیره راهی می کشد
شناخت دین تنها ازطریق شناخت پیامبرآورنده آن وپیام او درست است وهمین امر مارا درراه شناخت حکومتهای دینی یاری میکند.
حکومت دینی اگر بوسیله معصوم هدایت شود قطعا به بیراهه نمیرود اما چنانچه بوسیله گزینش مردم باشد ودر گزینش رهبران دقت نشود حتما به بیراهه میرود
تمامی انحرافات دردین بوسیله حکومتهای دینی بوده است. وبهمین خاطر هر چند گاه خداوند پیامبری دیگر با پیام اصلی خود می فرستد تا انحرافات برچیده شود.
پایه واساس حکومتها انسانها هستند وپایه انسانیت باورهای درست ومحکم است وحکومتهای برخاسته از چنین مردمی معمولا راه درست را میروند .
هدف اصلی دین ساختن انسان با باورهای درست است که بتواند مسیر خودرا درزندگی درست انتخاب کند.