به نام خدا
خداوند در ادیان وآئین های گوناگون نام هائی بزبان آورنده پیام او دارد .در ادیان پنجگانه یکتاپرستی نیز نام هائی بزبان پیامبران اولوالعزم دارد مانند اهورا- یهو- ئیل –یزدان والله که مورد اخیر بزبان عربی ودرقرآن کریم آمده است.
اما خداوند دارای صفات بسیاری است در قرآن 127 مورد ودر روایات بیش از 1000 مورد آمده است ولی همه آنها به 4 صفت اصلی باز میگردد که درزیر میاید.
صفات ذات:
یگانگی یا توحید که یکتا پرستی از همین صفت مایه می گیرد
جاودانگی که هم ازلی است وهم ابدی ورویهم سرمدی است
عالمیت که دارنده همه دانش های هستی است
قادریت که توانا برهر امری ممکن هست.
صفات فعل:
آفریننده همه موجودات
تربیت کننده همه موجودات
مالکیت همه موجودات
حاکمیت برهمه موجودات
نکته مهم:مهمترین صفت خداوند عالمیت اوست. او با علم بی نهایت خود می آفریند تربیت میکند وبرمخلوقات خود مالک وحاکم است .بنابراین آنچه بی خدایان برعلم تکیه میزنند غافلند که خداوند آنان خودعلیم بالذات است