به نام خدا
من یکتاپرستم وپیرو امام زمان خود
در امور فردی تابع مرجع دینی هستم
ودر امور اجتماعی تابع قانون
این نسخه ای است برای همه مردمان جهان
میتوانندتنها با تغییر درامام زمان خوددر بقیه امور به نسخه یادشده عمل کنند
در این دستوالعمل نیازی به هیچ کتاب مقدس ویا روایات ندارید نه اینکه مخالف باشیدبلکه بی نیازید
اگر ایرادی یا ابهامی یا اصلاحی یا پرسشی در این امر دارید حتما بنویسید