به نام خدا
پیامبراسلام فرموده اند من ازسوی خداوند مبعوث شده ام تا پایه های اخلاق را تحکیم بخشم.
چگونه پیامبر پایه های اخلاق را تحکیم بخشیدند؟
پیامبر اسلام آورنده وحی بودند وخود بهترین عامل به احکام واخلاقیات موجوددرقرآن کریم بودند.
با هم قرآن را بررسی میکنیم
قرآن حاوی 6232آیه است که نیمی ازآن درمکه وبقیه درمدینه نازل شد .تمامی آیات برسه محور
عقاید احکام واخلاق است
حدود 200 آیه در باره احکام است که غالبا در مدینه نازل شد ومرتبط بود با حکومت ایشان
اما در مورد بقیه آیات حدود 2000 آیه درباره عقاید است وبقیه یعنی 4000 آیه با اخلاقیات همراه است وداستان انبیا بعنوان نمونه های اخلاقی نیز در این بخش آمده است.
اینک می بینیم که قرآن کریم با بیش از4000 آیه درباره اخلاق وامور اخلاقی نقش پیامبراسلام را در این زمینه برای بشریت در می یابیم .
بخشی ازآیات درمکه د رزمینه اخلاق فردی را بوجودآورد وبقیه درمدینه اخلاق اجتماعی راتقویت نمود
پیامبری که کتابش بیشترین موضوعش اخلاقیات است وخود الگوو نمونه آن جای تعجب نیست که کینه توزان با طرح روایات قلابی وضعیف پیامبررا به بد اخلاقی ویا غیر اخلاقی منتسب کنند