به نام خدا
شاید برای برخی مساله پیروی از مرجع دینی دشوار باشد بنده دراین مطلب کوتاه نشان میدهم که این امر بسیار ساده ومحدود است ومنحصر به دین اسلام نیست
مرجع دینی براساس 4 حجت کتاب سنت اجماع وعقل آنچه را که ضرورت دارد یک مومن بدین عمل کند بصورت فتوا استخراج ودر رساله خود میاورد.مثلا اینکه چگونه نماز خوانده شود یاروزه گرفته شود
خوب بررسی کتب مقدسه وروایات موجود کاری بس دشوار است وسالها تلاش لازم است .این امر در تخصص فقیهان هر دینی است وما براساس یک قاعده عقلی در هر امری باید به کارشناس مراجعه کنیم.
ولذا غالب مردم همین کاررا انجام میدهند .اما بنظر میرسد که دریائی از فتاوا برسر ما هوار میشود.
خیر ببینید.
اولا مقررات مربوط به اجتماع وجامعه بصورت قوانین درکشور مجری است پس سه چهارم رسالات عملا ازحیز انتفاء خارج میشود مانند معاملات عقود مقررات کیفری وهرآنچه بعد اجتماعی دارد
ثانیا آنچه میماند عبادات است که معمولا درهمه ادیان حداکثر 10 مورد است وباید به قصد قربت انجام شود.مانند نماز یا روزه یا حج که اولی 17 رکعت در روز ودومی یک ماه درسال وسومی یکبار درعمر برای کسانیکه توانائی دارند. اما همین موارد عبادی هم نیمی ازآنها مستحب است نه واجب والزامی درانجام آنها نیست مانند عبادات مستحبی
بنابراین عملا یک دهم از رساله قابلیت اجرائی برای هرفرد معتقددارد وبقیه یا الزامی نیست ویا قوانین کشوری است
ملاحظه فرمودید که عملا پیروی از مرجع دینی امری ساده وبی پیرایه است ودر عمل هم اگر به مشکلی بربخوریم تسهیلاتی پیش بینی شده است ولذا اهمیت پیروی از مرجع دینی در امور فردی نه تنها دشوار نیست بلکه ازنظر روانشناسی موجب آرامش درون نیز میگردد.