به نام خدا
معمولابرخی از ابنیه یا ساختار بجا مانده ازتمدن های گذشته بعنوان عجایب چندگانه در کتاب ها معرفی شده ومیشوند ولی هرگز در شناخت ومعرفی برترین های نوشتاری دردنیا اقدامی صورت نپذیرفته است .
کتابها سرمایه فکری نویسندگان انهاست وهرچه نویسنده زبر دست تر وفرهیخته تر بوده کتاب های او غنی تر وارزشمند تر است . مانند شاهنامه ویا بوستان سعدی
خداوند یگانه در طول تاریخ بشر 5 کتاب توسط 5 پیامبر اولوالعزم فرستاده است . طبق دریافت عقلی بشر وحی الهی ارزشمندترین نوشتار در جهان محسوب میشود . ازآن 5 کتاب دو مورد اثری ازآنها باقی نمانده است ودر دو مورد نیز که مانده است ازدستبرد بشری درامان نبوده است .اما آخرین کتاب وحی که توسط آخرین پیامبر الهی برای انسان به ارمغان آورده شده است باارزشترین نوشتار تاریخ انسان محسوب میشود چه:
1- تنها کتابی است که از روز نخست تنظیم آن توسط شخص پیامبر تا کنون بدون تغییربجا مانده است واین امر در تاریخ بشر درمورد هیچ مکتوب ونوشتاری سابقه ندارد .بهرحال خداوند خود فرمودند
نحن نزلناالذکر وانا له لحافظون(ما خود قرآن را فرستادیم وخود ازآن حتما محافظت می کنیم)
2-این کتاب حاوی همه علوم مورد نیاز بشر تا پایان راه است وچراغ هدایت برای آینده ای که درپیش است.
3- درطول 14 قرن دشمنان وکینه توزان ازهر رنگ و قبیله ای تلاش کرده اند تا برآن خدشه ای آورند اما تا کنون نتوانسته اند وهمچنان کتاب وحی پا برجاست
چراغی را که ایزد برفروزد هرآن کس پف کند ریش وریشه اش بسوزد