به نام خدا
آدمی دارای سه حرکت است اندیشه گفتار وکردار
در مورد گفتار وآزادی بیان اندکی می نویسم. منظور ازآزادی بیان چیست؟
آنچه از مفهوم آزادی بر می آید اینستکه انسان مختار است هرچه میخواهد بگوید ویا نگوید بدون هیچ مانعی .این میشود آزادی بیان
اما فرق میان انسان وجانوران چیست؟
جانور هر وقت که بخواهد وهرچه دلش بطلبد میگوید مانند خروس بی محل ویا عرعر نابجای چهارپا بهمین خاطر جانوران را در مکان خودشان نگهمیدارند تا موجب آزار انسان نشوند چون مهار دهان خودرا ندارند
اما آیا انسان نمیتواند مهار دهان خودرا داشته باشد؟ و درست است هرچه بخواهد بگوید؟
بنظر میرسد که باید میان انسان وجانور فرقی باشد وآن قیدی درگفتارش باید باشد
چه کسی این قید را میتواند بگذارد ؟ خوب طبیعی است که انسان درگذر زمان می آموزد که چگونه سخن بگوید. اما تا کی آزمون وخطا؟
آیا سخن پیامبران که وحی الهی است بهترین شیوه گفتاررا بما نمیدهد؟
زرتشت پیامبر که ما ایرانیان بدان سخت احترام می گذاریم گفتار نیک را بیان داشتند
یعنی هر چه می خواهیم بگوئیم آزادیم اما نیک باشد . اهانت نیک نیست ناسزا نیک نیست چون مخرب است اما نقد نیک است چون سازنده است .
پس گفتار خودرا از اهانت بهر کس یا هرچیز پاک دارید و هرآنچه میخواهید نقد کنید اما بزبان نیک تا در شنونده اثر کند
مولا امیر می فرمایند به کلام بنگر نه گوینده چرا که شخصیت هر کسی درسخن اوست وسخن نیکو از هرکس که باشد مقبول است