به نام خدا
برخی ازدوستان تحقیقی را ارائه کردند که بموجب آن رسول خدا نمی توانست صاحب فرزند شود ویا اینکه خدیجه در آستانه یائسگی بوده وامکان بارداری فاطمه را نداشته است ود رنهایت اینکه فاطمه یکی از دختران خواهر خدیجه بوده که بفرزند خواندگی پذیرفته شد. ونتیجه نهائی اینستکه پیامبر فرزندی ازنسل خود نداشت.
بنده عرض میکنم که مساله عدم وجود فرزند ذکور صریحا در قرآن کریم سوره کوثر آمده است وکسی آنرا رد نکرده است النهایه خداوند پیامبررا به کوثرکه همان فاطمه باشد بشارت داده ودشمنانش را ابتر نامیده است .
در خصوص اینکه فاطمه فرزند پیامبر و خدیجه بوددر دنیای اسلام تردیدی نیست ومیتوانید سوابق ومنابع را درلینک زیر ببینید
اما ما فرض را براین امر قرار میدهیم که فاطمه از نسل پیامبر وخدیجه نبود ودختر خوانده تلقی میشد. خوب در اینصورت چه تفاوتی در شخصیت فاطمه ایجاد میکند؟ او بدست پیامبر تربیت میشود و به همسری امام علی درمیاید ودو فرزند امام بیادگار می گذارد وتبدیل به شخصیتی درجه یک در عالم اسلام میگردد که مورد تکریم همه مسلمانان قرار دارد.
آیا برای رسیدن به این ویژگی نیاز به اتصال نسل به پیامبر است؟ یا اینکه دین اسلام انسان ساز است ؟
نمونه بسیار است . کنیزی ازبازار خریداری میشود ومادر امام سجاد میگردد .کنیزی دیگر خریداری میگردد ومادر امام مهدی میشود .زنی در دربار فرعون بدل به بانوی بزرگ دین موسی میشود وزنی بی نام ونشان همچون مریم وخدیجه بانوان بزرگ جهان ادیان میگردند.
اسلام زنان را ازکنیزی به ملکه تبدیل میکند واز فرزند خواندگی آنانرا به کوثر وخیر کثیر میرساند ودرمورد برده بلال حبشی میشود
بنابراین اینگونه تحقیقات که درمسیر شبهه سازی گام برمیدارد دوای درد دشمنان اسلام نیست بلکه موجب سربلندی دین خدا میگردد .
بانوی اسلام ارزشمندی اش نه بدلیل اتصال نسلش به پیامبربود بلکه خود شخصیت اسنثنائی بود که پیامبر بدو افتخار میکرد وامامان معصوم دربرابرش کرنش می نمودند
پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت ومسلم شد
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9...