معجزات پیامبران

درقرآن كریم ببرخی ازمعجزات انبیااشاره شده است كه ذیلابدان میپردازیم

 1-نوح(كشتی وطوفان) فكذبوه فانجیناه والدین معه فی الفلك ..64اعراف

 2-هود(عذاب قوم او) وقطعنآدابرالذین...72اعراف

3-صالح(ناقه اووعذاب قوم)73و77و78اعراف

4-ابراهیم(سردشدن اتش براو) یاناركونی بردا..69انبیا

 5-لوط(عذاب قوم او) 84اعراف

  6-شعیب (عذاب قوم او) 91اعراف      

 7-ایوب(برگشت بوضعیت اول)84انبیا

  8-موسی(عصا-یدبیضا-طوفان-جراد-قمل-ضفادع-خون-شكافتن دریا-طوردربالا)

فی تسع آیات الی فرعون و..133و107و108اعراف و93بقره

 9-عیسی(تكلم درمهد-ساختن مرغ ازخاك-شفای كورمادرزادوپیس-زنده كردن مردگان)46و249ال عمران

 10-داود(تسخیرباد-تسلط برزبان پرندگان-نرم بودن اهن دردست او-صنعت لباس جنگ)11سباو110مائده

11-سلیمان(تسخیرباد-تسلط بردیوان-چشمه مس-مرگ اوومورچه)12سبا 

12-محمدص(شق القمر – معراج – مباهله – قرآن - جنگ احزاب - حجاب میان او و دشمنان - دفع توطئه یهودیان بنی نظیر - اصحاب فیل – مسجد ضرار – كوثر – نابود شدن استهزاكنندگان)

1قمرو1و45و88اسراو1كوثرو15حجرو107توبه و1فیل و11مائده و11احزاب و61ا ل عمران