امثال تشبیهات و كنآیات درقرآن

درقرآن كریم بیش از200مثل كنایه وتشبیه بكاررفته است كه دقت دردرك انهاانسان رابعمق مطلب نزدیكترمینمایدبرخی ازانهاعبارتنداز:

1-تشبیه حاملان تورات به خران حامل كتاب  6جمعه

2-خردشدن فیل سواران ابرهه به كاه خورده شده فیل

3-تشبیه خانه مشركان بخانه عنكبوت    41عنكبوت

4-وضع مردم درقیامت بمانند پروانه های پراكنده4قارعه

5-تشبیه دنیاوزینتهای آن بباران19حدید

6-تشبیه اعمال كآفران بسراب39نور

7-ضعف خدآیان دروغ بعدمتواناییبه خلق مگس73حج

8-تشبیه اعمال كآفران به خاكستردرباد21ابراهیم

9-تشبیه داعیان غیر خدا بسراب15رعد

10- تشبیه  باطل بكف روی اب18رعد

11- تشبیه دلهای قسی بسنگ69بقره

12- تشبیه آفراد دردوزخ بخران فراری ازشیر50مدثر

13- تشبیه اعمال كآفرانبه تاریكی دردریای مواج  40نور

14- تشبیه صدقات بامنت به ریا266بقره

15- تشبیه منافقان بشب ظلمانی  17بقره

16- تشبیه منافقان طوفانی بارعدوبرق ووحشت ازمرگ19بقره

17- تشبیه انفاق بدانه گندم كه هفت خوشه میدهد261بقره

18- تشبیه شهدابه زندگان154بقره

19- تشبیه كارمنافقان به تجارتی كه سودندارد16بقره

20- تشبیه انفاق ریاكارانه بخاك روی سنگ باامدن باران264بقره

21- تشبیه انفاق به گیاه265بقره

22- تشبیه كآفران به سگ  176اعراف

23- تشبیه گمراهان به چهارپایان  179اعراف

24- تشبیه كآفران به خاكستر درباد   18ابراهیم

25- تشبیه كلمه طیبه به درخت طیبه 24ابراهیم

26- تشبیه كلمه خبیثه به درخت خبیثه 25ابراهیم

27- تشبیه باطل بكف روی اب 81اسرا

28- تشبیه زندگی دنیا به از بین رفتن محصول توسط باد45كهف

29- تشبیه كآفران به كسانیكه قادربدفع مگسی  ازخودنیستند 73حج

30-تشبیه خداوند به نور 35نور

31- تشبیه دنیاپرستان به انعام 44فرقان

32- تشبیه غیبت بهخوردن گوشت مردار  12حجرات

33- تشبیه قوم ثمود بعد ازعذاب به نخلهای وارونه  7حاقه

درسایرمواردبصفخه107فرهنگ موضوعی مراجعه فرمائید