بنام خدا

او که امروز میلاد مبارک اوست قانونمدارترین فرد درتاریخ انسانیت است .ازامیر مومنان صفات بسیاری نقل شده است اما درمورد چنین صفتی کمتر سخن گفته شده است.اگر چه ایشان کرارا مردم را به نظم ورعایت قانون دعوت فرموده اند خود قانون مدارترین انسان کره خاکی بوده اند.خداوند میفرماید ما شمارا ازیک نر وماده آفریدیم اما آنچه شمارا نزد ما مکرم میدارد تقوای شماست. وتقوا یا پرهیزگاری همان رعایت قوانین الهی است .ترک وظیفه وانجام حرام عدول از قوانین الهی است. ومولای بزرگمان متقی ترین فرد بودند که همه ما ایشان را به مولای متقیان میشناسیم یعنی مولای کسانیکه قانونمدارند وقوانین الهی را رعایت میکنند.ونظم یکی از ابزارهای قانونمداری است که حضرت مولا بدان سفارش فرموده اند .بدانید بندگان خدا همه دراصل بندگی با هم برابرند وکسی از دیگری بنده تر نیست ویا فراتر ازبندگی .آنچه ملاک ارزش انسانهاست رعایت مقررات وقوانین است که موجب تکریم انسان درنزد باریتعالی است.در کشورما متاسفانه به قانون کمترین بها داده میشود ومستحبات وسنتها جای قوانین وواجبات وحرام هاراگرفته است .عدم رعایت حقوق دیگران هتک حرمت انسان بیان کلمات رکیک وزشت عمومیت یافته ودر کلام بزرگان نیز مشاهده میشود واین یعنی دوری از تقوای الهی.جای رعایت قوانین امور ظاهری پیشقدم شده است .با اینکه کشور دارای قانون اساسی است اما درعمل کمتر بدان توجه میگردد کانه کشور بدون قانون است وبرمدار تصمیمات فردی میچرخد.اگر پیرو آن بزرگوار هستیم باید قانونمداری خودرا نشان دهیم والا دوصد گفته چون نیم کردارنیست .این روز فرخنده برهمگان مبارک باد.