بنام خدا

هرعملی که انسان انجام میدهد یا مبتنی بر احساس است ویا بدون آن اولی راهنر نامیده اند. مثلا آدمی غذا میخورد یا راه میرود اما گاهی می نوازد ویا می سراید .این دومورد اخیر که همراه با احساس درونی است هنر است وسایر موارد میتواند صنعت تجارت ویا ورزش تلقی شود.
هنرهای شناخته شده جهان امروز 8 مورد است شعر- نقاشی- موسیقی-رقص-پیکرتراشی-تآتر-سینما-انیمیشن با اقسام آنها
همه هنرها وسایر اعمال آدمی مجاز ومباح اند چرا که اصل در علوم گوناگون ازجمله فقه طهارت –صحت- حلالیت-واباحه است .یعنی همه اشیا واعمال موجود درطبیعت وانسان پاک اند ودرست اند وحلالند ومباح ومجاز مگر آنکه در آیات الهی ویا سنت معصومان صریحا موردی برنجاست –حرمت-بطلان وجود داشته باشد.مثلا اینکه درقرآن کریم نجاست خوک وحرمت شرب خمر صریحا آمده است.
در مورد هنرها هیچ آیه ویا روایتی صریحا آنهارا حرا م وممنوع نکرده است.مگر آنکه آن هنر به حرامی دیگر آلوده شده باشد چراکه شی آلوده موجب آلودگی شی دیگری میشود مثلا اگر خوک نجس است وبا گوشت دیگر برخورد کند آنرا آلوده میکند وآنهم قابل خوردن نیست مگر با یک پاک کننده پاک گردد. بنابراین اگر درمواردی هنری ممنوع شده است بدلیل ذاتی آن نیست مثلا اگر هنری به انسان زیان برساند پزشک شنیدن موزیک را ممنوع کند ویا موجب فساد درانسان شود مانند اینکه یک نقاشی یا مجسمه موجب تحریک آدمی وسقوط درمنجلاب شهوت بگردد این هنرها حرامند چون آدمی را بسقوط میکشاند . بنابراین هنر فی ذاته مباح است چرا که اصل براباحه است اما اگر موجب زیان وفساد گردد عقلا وشرعا حرام میگردد.
زمانیکه آدم در بهشت قرار گرفت اورا آزاد گذاشتند تا هرجا برود هر چیزی بخورد وهرکاری بکند تنها یک امر ممنوع شد . بمرور براین حرام ها وممنوعیت ها افزوده شد تا دردین اسلام که النهایه حداکثر تا یک صد مورد گردیده است. این موارد در رسالات عملیه آمده است. البته همین شیوه استدلال را میتوان درمورد واجبات نیز بکاربرد.
حرامها
واجبات