بنام خدا

اخیرا فرصتی شد تا کلیپ هائی را مشاهده کنم در باره امام مهدی ع متاسفانه برخی مسلمانان کم سواد ویا مغرض وبعضی چهره های مخالف ومعاند بدون دلیلی متقن منکر امام مهدی شده اند و نتوانسته اند که دراین امر دلیلی بیاورند که انسان را قانع کند . بنده درصددم تا دراین مطلب کوتاه بدون بهره ازآیات وروایات واستفاده از کتابهای دیگران خردمندانه اثبات کنم که بله کسی خواهد آمد تا کره خاکی مارا حکومتی مردمی وبا عدالت زیور دهد. ان شاءالله
تاریخ انسان آگاه حداکثر صدقرن میباشد دراین مدت در همه ادیان الهی وبرخی آئین های دیگر سخن از بشارت انسانی است که میاید وزمین را از جور پاک میکند گاهی بنام ماشیح گاهی مصلح گاهی شیلو گاهی  سوشیانت وگاهی بنام مهدی این روایتی از تاریخ انسانها در یک صد قرن گذشته است وتا کنون ادامه دارد. اینک این سوال مطرح است که آیا کسی آمده است که باین خواسته انسان پاسخ دهد؟ اگر نیامده است پس خواهد آمد واگر آمده است مرا خبر کنید تا با وی آشنا شوم . او چه کسی است؟ که آمده ولی همه درخواب بوده اند؟ البته بنده بیش از 40 نفر را میشناسم که ادعا کرده اند ولی کاری نکرده اند پس ادعای خودرا رها کردند ومردم همچنان منتظر آن موعودند. اگر میدانید مرا هم آگاه سازید
نکته مهم اینستکه نام مکان وزمان آمدنش وچگونگی اقداماتش اصلا مهم نیست وقتی آمد وخواسته انسان را برآورده کرد خود دلیل محکمی برادعای او خواهد بود منتظر آگاهی های شما هستم