بنام خدا

در قرآن کریم سه بار ازصابئین یادشده است. اینان چه کسانی هستند؟

میدانیم که قرآن کریم پیامبران اولوالعزم یا آورندگان دین را 5 نفر اعلام نموده است(نوح –ابراهیم- موسی-عیسی-محمدص). از طرف دیگر در همان کتاب تنها از5 دین سخن رفته است(مجوس –صابئین-یهود-نصاری-اسلام). اینک باید هریک از ادیان یادشده با پیامبران یادشده انطباق داده شود چرا که در چارچوب ادیان الهی دین دیگری وجودندارد مگر آنکه مذهب یا شعبه ای ازدین اصلی باشد. تکلیف دین یهود ونصاری واسلام کاملا مشخص است میماند دومورد مجوس وصابئین ایندوباید متکی بر دو پیامبر دیگر باشند . با توجه به سابقه دیرین صابئین آنان پیروان نوح نبی اند ومجوس وبدنبال آن زردشتی وابسته دین حنیف ابراهیم اند .

اگر بجز این روش بخواهیم براساس نوشته های تاریخی نتیجه بگیریم یا این دو ادیان در خارج از ادیان الهی اند مانند بودیسم وشینتوئیسم که این امر درست نیست چرا که اگر قرآن از آئین های غیر الهی سخن میگفت حتما از بودیسم هم یاد میکرد.

ویا اینکه در مورد صابئین که میگویند پیرو یحیای نبی هستند این پیامبر پیرو مسیح بود پس آنان نیز بخشی از مسیحیانند ومیتوانند از امکانات موجود در دین مسیح در کشورمان بهره برند.والا دینی بنام دین یحیای نبی وجودندارد .در مورد مجوس وزردشتی هم بیانش قبلا آمده است