بنام خدا

مدیریت ولایت فقیه وشیوه های آن بستگی به نحوه انتخاب ولی فقیه در هر کشوری دارد.که بنظر سه گونه ممکن است.
یک:انتخاب اقلیت: ممکن است در انتخاب ولی فقیه اقلیتی قوی وصاحب نفوذ دخیل باشند ورای اکثریت مردم موثر نیست مثلا اینکه صاحبان زر یا زور ویا تزویرانتخاب کنندگان اصلی باشند .در این صورت ولی فقیه فردی مستبد واقدامات خودرا بنام خدا ودرجهت منافع اقلیتی انجام میدهد . چنین مواردی درتاریخ نمونه های بسیار دارد مانند خلفای اموی وعباسی وعثمانی وشاید پدیده طالبان والقاعده وداعش را نمونه های امروزی آن مدیریت محسوب نمود.در قرون وسطی در حکومتهای کشیشان مسیحی ویا تاریخ پادشاهان یهود بوضوح اینگونه شیوه مدیریتی دینی دیده شده است.
دو:انتخاب اکثریت خود خواه:ممکن است در انتخاب ولی فقیه اکثریت قاطع مردم نقش داشته باشند اما مردمی که بیشتر طالب دنیایند وانتظار دارند ولی فقیه زندگی آنان راتامین کند .در این صورت شیوه مدیریتی در مسیر خواسته های مردم است ومدام تغییر میکند وعملا ولی فقیه خود تصمیم گیر نیست وجامعه خواسته های خودرا بر او تحمیل میکند . گویا او نماینده مردم است نه نماینده امام معصوم وخداوند. طبیعی است که این جامعه بیشتر بسوی سوسیالیزم است تا خداگرایانه. نمونه این گونه مدیریت کمتر درتاریخ مشاهده میشود وشاید دوره ای از نظام جمهوری اسلامی براین منوال گذشته است.
س:انتخاب اکثریت خدا خواه:در این شیوه ولی فقیه همچنان توسط اکثریت مردم برگزیده میشود اما نه برای تامین دنیای آنان بلکه او نماینده امام معصوم است وباید جامعه رابراساس دین الهی اداره کند وشیوه این اداره همان شیوه مدیریت خداوند وامام معصوم برجامعه بشری است .دو ویژگی دراین مدیریت وجوددارد
1-اینکه قانونمدار است چه براساس تعهدی که داده است نباید خلف وعده کند وچون پای قانون اساسی را امضا نموده باید بدان متعهد ووفادار باشد.
2-عادل ودادگر است چه طبق اراده الهی هیچ حدی براختیارات خدا ومعصوم وجودندارد جز اینکه براساس عدالت اقدام کند ولذا ولی فقیه در مواردی که خلا قانونی هست میتواند اقدام کند اما تنها براساس مشی عادلانه
نمونه این شیوه مدیریتی را شاید در برهه هائی از تاریخ انقلاب اسلامی بتوان مشاهده نمود.