بنام خدا

پدیده ازدواج سفید مدتهاست در جامعه ایران مطرح شده وعموما با برخورد شدید در سطح رهبران دینی قرار گرفته است اما همچنان در سطوح پائینی جامعه رو به رشد است. ازدواج سفید چیست؟ وچه فرقی با ازدواج موجود درجامعه دارد؟
ازدواج سفید در واقع همان ازدواج است اما بدون تشریفات وسنت های ایرانی که برآن بار گردیده است و موجب مشکلاتی شده است.اگر سری به دادگستری بزنیم با پرونده های بسیاری در امر جدائی واختلافات خانوادگی برخورد می کنیم که بخش عمده ای از این مشکلات محصول سنت ها وتشریفات اضافی است که در امر ازدواج پدید آمده است ودر نتیجه مردم یا از ازدواج گریزانند ویا اینکه قادر به انجام آن نیستند ولذا بدنبال راه حلی میگردند که نیاز طبیعی خودرا بگونه ای برطرف کنند که هم مشکلات ازدواج موجود گریبان آنهارا نگیرد وهم از نظر قانونی برای آنان مشکل عمده ای پیش نیاید.
بعبارت دیگر ازدواج سفید همان ازدواج قانونی است بدون تشریفات وفرار از مقررات دست وپاگیرولذا نباید آنرا با امر زنا مقایسه کرد. زنا امری است درمیان دوانسان بدون علقه زوجیت در حالیکه در ازدواج سفید این علقه وجوددارد .
برخی از موارد دست وپاگیر درامر ازدواج عبارتند از:وجود مهریه های کلان-وجود برگزاری مراسم گوناگون وهزینه بردار-وجود ثبت ازدواج در موارد ازدواج موقت ومتعه-اصرار بر انجام امر در دفاتر ازدواج-وجود تکالیف وحقوق سنگین در شرایط ازدواج-دخالت دیگران در امور ازدواج-
در ازدواج سفید همه این امور حذف ویا به حداقل میرسد مثلا اگر دو فرد اگر مایلند با هم در سکوت وآرامش وبدون آگاهی دیگران زندگی کنند ظرف 5 دقیقه میتوانند با رعایت برخی ضوابط بهمدیگر محرم گردیده وزندگی مشترک را تا زمانیکه مایلند دنبال کنند وهرگاه تمایل نداشتند از هم جدا شوند بدون هیچگونه اختلاف وتشریفات .تمامی این موارد در چارچوب قانون ومقررات است وتنها شرط اینستکه بی جهت به اینان گیر ندهند ومانع زندگی مشترکشان نشوند واز مقررات غولی برای اینان نسازند. فقط همین