بنام خدا

رهبر یا ولی فقیه یک شخص است که توسط مجلس خبرگان برای رهبری نظام تعیین شده اند ونظام مجموعه در هم تنیده سازمان اداری کشور است که زیر نظر رهبری است اعم ازقوای سه گانه ونهادهای وابسته .
بنابراین رهبری میتواند تغییر کند بی آنکه نظام وولایت فقیه مورد تغییر قرار گیرد تغییر رهبر یا ولی فقیه در صلاحیت مجلس خبرگان رهبری است در حالیکه تغییر نظام وسمت ولایت فقیه توسط مردم درهمه پرسی مشخص میگردد. یکی را مردم تعیین میکنند ودیگری نمایندگان مردم. با توجه به مشخص شدن جایگاه رهبر ونظام اینک میتوان به نتایج زیر رسید.
1-نظرات رهبر می تواند جنبه آمره داشته باشد ودر حکم قانون است ومیتواند جنبه توصیه وپند باشد که در مورد اول بصورت مکتوب به مسوولان ابلاغ میگردد در حالیکه موارد دیگر در تریبونها ومنابر برای عموم مردم مطرح میشود.
2-حکم حکومتی قانون است وهمه وحتی خودرهبر مکلف به اجرای آنند درحالیکه همه نظرات رهبری چنین  خصلتی ندارد.
3-نقد نظرات رهبری امکان پذیر است مانند نظرات همه مسوولان
4-مخالفت با نظرات رهبری مخالفت با نظام نیست ویا مخالفت با ولایت فقیه محسوب نمیشود ولذا جرم نیست وقابل تعقیب نمیباشد.
5-آنچه ملاک عمل مسوولان است قانون است نه نظرات اعلام شده در تریبونها وبقول رهبری فصل الخطاب قانون است.
6-رهبر وهمه مردم دربرابر قانون یکسانند
7-ایستادن دربرابر قانون وحکم حکومتی جرم است واهانت وبی حرمتی به رهبر وهر شخص دیگری نیز جرم محسوب میگردد.