بنام خدا

دكتر مجدی وهبة الشافعی *خطیب واستاد دانشگاه دینی الأزهر با تحقیقات خود به ارقام واعداد جالبی دست پیدا کرده که باعث شگفت همگان شده است.
وباتوجه به این معلومات، تحقیقات خود رادراین زمینه انجام داده وبه این نتایج جالب رسیده..... ***که کلمه امام دوازده بار آمده وباتعداد امامان شیعه یکی میباشد.کلمه امام دراین آیات میباشد:
البقره 124
التوبه 12
هود 17
الاسراء 71
الانبیاء 73
القصص 5
الحجر 79
السجدة 24
یس 12
القصص 41
الفرقان 74
الأحقاف 12
http://forum.bidari-andishe.ir/thread-29626.html
البته اینگونه تحقیقات اساس باورهای ما نیست بلکه نوعی تحقیق دراین زمینه محسوب میشود درمورد بقیه موارد میتوانید به لینک یادشده مراجعه فرمائید