بنام خدا

برای رد  آئین بهائی که برخی از هم وطنان ما پیرو آنند روشهائی بکار گرفته شده است که علاوه برپیچیدگی آنها به مسایل سیاسی نیز آلوده میگردد وکاررا دشوار میسازد بنده روشی ساده را برای رد اینگونه آئین ها که در دنیای اسلام ایجاد شده است مطرح میکنم شاید مفید واقع شود.
معمولا یکی از دلایل اثبات هر دین وپیامبری بشارت پیامبر پیشین است که در مورد پیامبران اولوالعزم مطرح است. درآئین بهائیت چون امکان معجزه مقدور نیست آنها نیز به بشارت پیامبر قبلی یعنی باب متوسل میشوند که این بشارت در کتاب بیان متعلق به باب آمده است . اینک باید دید که خودباب برچه اساس ادعای رسالت کرده وصاحب دین بیانی است؟ اما ایشان قبل از اینکه مدعی بشارت اسلام برآمدن وی باشد چون مدعی مهدویت بوده باید اول این ادعا را ثابت کند .وپیش ازآن ادعای بابیت امام زمان را نموده است پس ابتدا باید ثابت کند که چگونه باب ایشان بوده است؟ بابی ها معتقدند که امام زمان پس از نائب چهارم کارش تمام شد وفوت کردند . حال باید از یک بابی ویا بهائی پرسید که دلیلتان برفوت امام زمان چیست؟ چرا که آن وجود مبارک در قرن سوم مورد توجه مسلمانان بودند واگر فوتی صورت می پذیرفت حتما در آن عصر آثاری بجای میگذاشت . حال اگر آنها براین باورند که امام زمان متوفی شده اند دلیلشان چیست؟ هرچه باشد؟ که هیچ دلیلی جز اینکه عمر طبیعی داشته اند ندارند و نمیتوانند اثبات کنند که ایشان فوت کرده اند وچون نمیتوانند اثبات کنند پس باید زنده بودن ایشان بپذیرند و8 قرن بعد باب مدعی بابیت ایشان شود .باز ایشان باید دلیل بابیت خودرا اثبات کنند چرا که نواب امام هریک دست نوشته داشتند .ایشان چه دارند؟وقطعا مدرکی ندارند. وبعد هم که مدعی مهدویت شده اند بپرسیم که مهدی ما که زنده است فرزند حسن عسگری است شما کیستید؟و کجاست آن حکومت عدل که در انتظارش بودیم؟ با این موارد همه چیزشان برهوامیرود ودیگر نیازی به پیگیری ادعای رسالت ایشان وبشارت ایشان به بهاء الله وبقیه امور نمیرسد . بعبارت دیگر ازریشه باید مطلب را پی گرفت . البته کسانیکه در دام این آئین ها هستند بخشی از هم وطنانند که نباید با رفتار غیر انسانی آنان را طرد نمود موفق باشید.
http://forum.bidari-andishe.ir/thread-42123.html