بنام خدا

مسخ درلغت تبدیل انسان است به جانور مثلا انسانی به حیوانی تبدیل گردد. این امر در کتب آسمانی آمده است . در تورات وقرآن کریم به مواردی از مسخ برخی ازیهودیان که مرتکب گناه شده بودند بعنوان مجازات اشاره شده است وبجر موارد یادشده هیچ مورد دیگری صحت ندارد و آنانکه مسخ شده بودند پس ازچندروز مردند ودر نتیجه هیچ نسل یا اثری ازآنان وجودندارد.(بقره 65-مائده60-اعراف166)
البته برخی از بزرگان چنین تعبیر کرده اند که صورت واقعی آنان به چهره حیوانی مجسم شد .در دوران فعلی هم دربررسی روان وشخصیت انسان میگویند که درون انسان شکلی بغیر از چهره ظاهری دارد.اگر هر فرد در آئینه درون خود بنگرد میتواند چهره واقعی خودرا ببیند .آنکه مال مردم میخورد وآنکه به زنان مردم تجاوز میکند وآنکه دزدی میکند وآنکه اهل ریا هست و...قطعا چهره اشان با آنان که درستکارند متفاوتند وشاید بصورت جانوری باشند ودرستکاران بچهره زیبا رویی مانند. امام صادق درسفر حجی که مردمان بسیار حضور داشتند ودیگران را درشگفت دیدند به فردی فرمودند در میان انگشتان من بنگر وآنان مردمانی را که در حال طواف بودند بسان خران وگاوان وجانوران دیگری دیدند واندکی انسان بودند.آری درون آدمی چهره واقعی این موجود دوپاست که در عصر قوم یهود برخی هویدا گردید
ضمنا مساله اصول انواع داروین که معتقد بود انسان ازنسل میمون است هیچ ربطی به مسخ ندارد .چه مسخ بازگشت به عقب ولی نظریه یادشده حرکت تکاملی است.اگرچه هنوز نظریه داروین نیز اثبات علمی نشده است.ضمنا بمواردزیر توجه کنید.
نسخ:تبدیل آدمی به  آدمی دیگر
مسخ:تبدیل آدمی به  حیوانی دیگر
فسخ:تبدیل آدمی به گیاه
رسخ تبدیل آدمی به جماد
بجز مورد دوم آن هم در موارد یادشده درمطلب بالا سایر موارد نادرست است.